Tietosuojaseloste

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy:n asiakas- ja henkilöstörekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy (y-tunnus 2927492-9)
Minkinkatu 6
53850 Lappeenranta

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Marjo Katriina Toikkanen
puh. 045 154 9057
tk@kotipalvelutehokaksikko.fi

Sini Annina Korkealaakso
puh. 045 154 9167

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään työsuhteen, asiakassuhteen tai yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, missä rekisteröity henkilö on osapuolena tai osapuolen edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi ja sosiaaliturvatunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
  • Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Yrityksen ja asiakkaan välinen palvelusopimus, sekä palvelusuunnitelma, missä määritellään avuntarpeet ja tarjottavat palvelut. Sopimuksesta käy ilmi asiakkaan henkilötiedot ja lähiomainen, kenelle tietoja luovutetaan, palvelun hinta ja käyntien sovittu ajankohta. Asiakkaan terveystietoja, jos asiakas niin haluaa.

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojenluovutus

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai henkilön omaiselta. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa yrityksen toimipaikassa osoitteessa Minkinkatu 6, 53850 Lappeenranta. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla tietokoneella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 3) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse. Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 3). Voit myös, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Henkilöllä on myös oikeus valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot tietojasi käytettävän säädösten vastaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esim. päättyneen työsuhteen, asiakassuhteen tai erillisen hankkeen vuoksi, poistetaan kerran vuodessa.

Lappeenrannassa 15.5. 2024