Omavalvontasuunnitelma

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

Palveluntuottaja

Yksityinen palvelujentuottaja
Nimi: Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2927492-9

Kunnan nimi: Etelä-Karjala
Kuntayhtymän nimi: Eksote
Sote -alueen nimi:

Toimintayksikön nimi
Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Lentokentäntie 75, 53600 Lappeenranta

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Kotipalvelu kaikille ikäryhmille

Toimintayksikön katuosoite
Uusirannantie 1
Postinumero
54960 Vehkataipale

Toimintayksikön vastaava esimies: Korkealaakso Annina
Puhelin: 045 154 9167

Sähköposti: tk@kotipalvelutehokaksikko.fi

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

Palvelu, johon lupa on myönnetty:
Yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta: 7.9.2018
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta: 5.11.2018

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat:

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Mikä on yksikön toiminta-ajatus?

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita kotiin vietäviä kotityö-, hoiva- ja siivouspalveluita vanhuksille, vammaisille, liikuntarajoitteisille, lapsiperheille ja työikäisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ilman, että asiakkaan elämän-laatu laskee. Tuemme lapsiperheiden jaksamista, auttamalla kotitöissä ja lastenhoidossa. Siivouspalvelumme helpottaa asiakkaan taakkaa ja antaa mahdollisuuden käyttää vapaa-aikansa muuhun.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?

Asiakaslähtöisyys

 • Asiakkaan oman tahdon ja toivomusten kartoittaminen yhteistyössä asiakkaan itsensä, hänen läheistensä ja mahdollisten muiden asiakasta tuntevien tahojen kanssa
 • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, joka tilanteessa
 • Asiakkaan tulee saada tietoa vaihtoehtoisista palveluista
 • Empaattisuus ja välittäminen
 • Palvelu on asiakkaan hyvinvointia tukevaa, luotettavaa ja jatkuvuus on taattu
 • Tasa-arvoisuus, jokainen asiakas on yhtä tärkeä
 • Toiminnan eettisyys

Ammattitaito

 • Yrityksen henkilöstö noudattaa yrityksen arvoja ja ovat ammattitaitoisia
 • Työssä tarvittavaa osaamista pidetään ajan tasalla täydennyskoulutuksilla
 • Omaamme palvelualttiuden, taidon kuunnella ja ystävällisen ammattitaitoisen toimintatavan
 • Olemme joustavia ja helposti lähestyttäviä

Luotettavuus ja jatkuvuus

 • Palvelu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan
 • Asiakkaat voivat luottaa yritykseen ja asiakkaan etujen mukaiseen toimintaan
 • Henkilöstö on salassapitovelvollinen
 • Palveluita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti
 • Yrityksen toiminta on läpinäkyvää

3 RISKINHALLINTA (4.1.3)

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskinhallinnan työnjako

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Toimintamme perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan ja allekirjoitetaan yhdessä asiak-kaan kanssa. Palvelusuunnitelmaa päivitetään sopimuksen mukaisesti vähintään vuoden välein sekä aina asiakkaan tarpeiden muuttuessa. Arvioimme palvelusuunnitelman toteutumista jatkuvasti käytännön työssä. Asiakaskäynnit järjestetään kiireettömiksi, ja keskitytään aina siihen tehtävään mitä ollaan tekemässä. Jos huomaamme epäkohtia turvallisuudessa tai esteettömyydessä, kehoitamme korjaa-maan asian tai teemme itse mitä pystymme.

Riskien tunnistaminen

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Henkilökuntaa on tällä hetkellä 2 täysipäiväistä työntekijää (me molemmat yrittäjät) ja 2 osa-aikaista työntekijää (lähihoitajia). Epäkohdat korjataan aina havaittaessa, riskit kirjataan omavalvontasuunnitelmaan ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan. Laatu pyritään pitämään aina hyvänä välttämällä kiirettä, kuuntelemalla asiakasta ja olemalla läsnä hoitotilanteissa.

Riskien käsitteleminen

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

Haittatapahtumat ja läheltäpiti tilanteet käsitellään aina keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa, korjataan ne heti jos mahdollista, raportoidaan Eksotelle ja kirjataan omavalvontasuunnitelmaan. Asiat yritetään järjestää jatkossa niin, ettei samanlaista haittatapahtumaa pääse enää tapahtumaan. Kiireettömyys ja keskittyminen työhön asiakaskäynneillä minimoi haittatapahtumien sattumisen.

Korjaavat toimenpiteet

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

Haittatapahtumat ja läheltäpiti tilanteet käsitellään aina keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa, korjataan ne heti jos mahdollista, raportoidaan Eksotelle ja kirjataan omavalvontasuunnitelmaan. Asiat yritetään järjestää jatkossa niin, ettei samanlaista haittatapahtumaa pääse enää tapahtumaan. Kiireettömyys ja keskittyminen työhön asiakaskäynneillä minimoi haittatapahtumien sattumisen

Muutoksista tiedottaminen

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Keskustelemme asiasta henkilökunnan kanssa.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Molemmat yrittäjät:
Lähihoitaja Annina Korkealaakso ja kotitalousyrittäjä Marjo Toikkanen

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Marjo Toikkanen,
045 154 9057,
Raastuvankatu 4 C 31, 53100 Lappeenranta

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5)

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa ja käydään se läpi Eksoten yksityis-ten palveluntuottajien ohjaajan kanssa. Päivityksiä tehdään useammin, jos tilanteita tulee ja tarve päivityksille on olemassa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen toimistolla Lentokentäntie 75, 53600 Lappeenranta sekä yrityksen kotisivuilla www.kotipalvelutehokaksikko.fi ja yksityisepalvelut.fi -sivustolla

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa. Samalla havainnoidaan asiakkaan toimintakykyä.

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan keskustelemalla asiakkaan ja omaisten kanssa. Samalla havainnoidaan asiakkaan toimintakykyä.

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan palveluntarpeen kartoituksen yhteydessä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Kuunnellaan asiakasta, selvitetään hoidon tarpeet ja keskustellaan yhdessä toteutuksen tavoista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään, kun tilanne muuttuu. Asiakasta kannustetaan mahdollisimman suureen omatoimisuuteen, ja käytetään kuntouttavaa työtapaa aina tilanteen mukaisesti.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Yrittäjät ja henkilökunta perehtyvät sisältöön ja noudattavat sitä.

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §)

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan palveluntarpeen kartoituksen yhteydessä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Kuunnellaan asiakasta, selvitetään hoidon tarpeet ja sovitaan yhdessä toteutuksen tavoista. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään, kun tilanne muuttuu. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen, ja käytetään kuntouttavaa työtapaa.

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?

Tuetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta, asiakkaan toiveita pyritään kunnioittamaan ja tekemään asioita hänen haluamanaan ajankohtana. Käynnit räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisiksi.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?

Mikäli lasten kanssa joudutaan turvautumaan kiinnipitotilanteeseen lapsen turvallisuuden vuoksi, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille/huoltajille. Lisäksi tehdään kirjallinenilmoitus lapsiperheiden tilapäisen palvelusetelin vastuuhenkilölle.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten mene-tellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan.

Ensimmäisellä asiakaskäynnillä on aina mukana vähintään toinen yrittäjistä. Tällä varmistetaan se, että asiakas saa aina yrityksen laatukriteerit täyttävä palvelua. Työntekijät perehdytetään huolella työhön ja alussa työntekijä harjoittelee työskentelemällä yrittäjien työparina tutustuen asiakkaisiin ja yrityksen arvoihin.

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Jos ilmenee tarvetta, asia käsitellään aina palaverissa yhdessä asiakkaan, omaisten ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa välittömästi.

4.2.3 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Palautteen kerääminen

Palautetta kerätään jatkuvasti käynneillä kysymällä asiakkaan ja omaisten tyytyväisyydestä ja siitä miten toimintaa voisi kehittää.

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Toimintaa kehitetään aina saadun palautteen mukaisesti.

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva
a) Muistutuksen vastaanottaja

Molemmat yrittäjät Lähihoitaja Annina Korkealaakso ja Kotitalousyrittäjä Marjo Toikkanen

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Sosiaaliasiamies Eksote Tuomas Kumpula puh 044 7485306

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista

Kuluttajaneuvonta puh 029 5536901 ark 9-15

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Mahdolliset muistutukset ym. käsitellään yhdessä yhteistyötahojen kanssa ja korjataan välittömästi toi-met, mitkä aiheuttaneet huomautuksen.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Mahdolliset muistutukset käsitellään välittömästi.

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Kaikissa arjen toimissa käytetään kuntouttavaa työtapaa, ja tuetaan asiakasta selviämään itse arjen toimista. Kannustetaan häntä kuntoilemaan mahdollisuuksien mukaan, viedään ulkoilemaan, keskustellaan ja muistellaan menneitä aivotoiminnan virkistämiseksi, tuetaan yhteydenpitoa muihin ihmisiin ja kannustetaan tekemään mieluisia asioita.

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

Lasten ja nuorten kanssa ollaan ulkona aina kun mahdollista, ja tuetaan heitä liikkumaan monipuolisesti.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Seuraamalla asiakkaan fyysistä kuntoa ja selviytymistä arjen toimista. Pidetään esimerkiksi ulkoiluista tai jumppahetkistä kirjaa asiakkaan kotona, jos asiakas niin haluaa.

4.3.2 Ravitsemus

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?

Neuvotaan asiakkaita hyvään ravitsemukseen ja seurataan mahdollisuuksien mukaan ravitsemuksen toteutumista asiakkaiden kodeissa. Valmistamme asiakkaalle ravitsevaa mieluista ruokaa ja tuomme kaupasta terveellisiä ruoka-aineita. Ravitsemuksen tasoa seurataan tarkkailemalla painon muutoksia ja yleiskuntoa seuraamalla.

4.3.3 Hygieniakäytännöt

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?

Yksikössä noudatetaan tarkasti hyvää hygieniaa mm. käsien pesu, käsidesin käyttö, käsineitä ja kenkäsuojia käyttämällä. Tehdään siivoukset ja pesut puhtaasta likaiseen päin ja pidetään yllä puhtautta asiakkaiden kotona. Valistetaan asiakkaita hyvään hygieniaan. Koronapandemian johdosta maaliskuu 2020 alkaen on käytetty hengityssuojaimia, tehostettu käsien pesua ja käsidesin käyttöä.

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

Yrittäjät kertovat itse asiakkaille mm. suun terveydenhoidon tärkeydestä, ja yritämme saada asiakkaat hoidon piiriin. Kiireellinen sairaanhoito järjestetään aina tarvittaessa tilanteen mukaan. Kiireetön sairaanhoito toteutetaan joko itse, tai pyydetään muita hoitoon osallistuvia tahoja toteuttamaan se. Äkillisen kuolemantapauksen sattuessa soitetaan poliisille, omaisille ja toimitaan ohjeiden mukaisesti.

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?
Seurataan lääkehoidon vaikutuksia seuraamalla mm. turvotuksia, verenpainetta, painoa, mielialaa ja toimintakykyä. Seurataan ja neuvotaan ravitsemuksessa. Konsultoidaan yhteistyötahoja tarvittaessa.

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy tuottaa yksityisiä sosiaalipalveluita ja sosiaalipalvelujen tukipalveluita. Ja näistä vastaa molemmat yrittäjät; Lähihoitaja Annina Korkealaakso ja Kotitalousyrittäjä Marjo Toikkanen

4.3.5 Lääkehoito

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikko Oy ei tuota lääkehoitopalveluita

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?

Asioista tiedotetaan ja kysytään tarvittaessa tietoa kaikilta hoitavilta tahoilta mahdollisuuksien mukaan.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.)

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-muksia?

Koti- ja siivouspalvelu TehoKaksikolla ei ole alihankintana tuotettuja palveluita.

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Jatkuvalla ennakoinnilla ja erilaisten säädösten huomioon ottamisella pyritään pitämään asiakasturvallisuus korkealla tasolla. Jos epäkohtia huomataan, ne korjataan heti yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja viranomaisten kanssa.

4.4.1 Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Palvelun tuottavat molemmat yrittäjät itse; Lähihoitaja Annina Korkealaakso ja Kotitalousyrittäjä Marjo Toikkanen sekä kaksi osa-aikaisena työskentelevää lähihoitajaa. Yritys ei tuota tällä hetkellä hoivapalveluita.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Sairastapauksissa järjestää asiakkaat niin että toinen meistä pystyy hoitamaan asiakkaat ja tarvittaessa pyydämme sijaistamaan kanssayrittäjiä.

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Asiakkaita otetaan sen verran mitä pystymme laadukkaasti ja kiireettömästi tekemään. Tarvittessa palkkaamme lisätyövoimaa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Henkilöstöä rekrytoidaan lisää tarpeen mukaan, mutta mikäli sopivaa uutta työntekijää ei löydy niin emme laajenna asiakaskuntaamme.

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltu-vuus ja luotettavuus?

Katso kohta a.

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.

Yksikössä työntekjät/opiskelijat perehdytetään asiakastyöhön ottamalla heidät yrittäjien työpariksi, jolloin heille tulee tutuksi asiakkaat ja yrityksen toimintatavat. Omavalvontasuunnitelma on heidän nähtävillä ja heidän kanssaan käydään läpi omavalvonnan pääpiirteet.

b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta).
Katso kohta a.

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Katso kohta a.

4.4.2 Toimitilat

Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:

 • Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?
 • Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen
 • Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa.

Tilojen käytön periaatteet

Palvelu tuotetaan asiakkaille kotiin. Yrityksen toimitilana toimii vuokrattu toimistohuone.

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

Asiakkaan kotona siivotaan ja pestään pyykkiä tarvittessa, tai autetaan asiakasta toteuttamaan tämä itse. Pyykkikoneen kunnosta vastaa asiakas itse, tai omainen.

4.4.3 Teknologiset ratkaisut

Turvapuhelimen käytössä ja hankinnassa ohjaa asiakasta omainen. Me pystymme testaamaan turva-puhelinta testipainikkeesta säännöllisesti käyntien yhteydessä ja testaukset kirjoitetaan ylös ko. laitteen päälle näkyviin. Aina esim suihkun jälkeen varmistetaan, että asiakas laittaa turvarannekkeen takaisin käteen.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?

Turvapuhelimien toiminnasta vastaa laitteiden toimittaja ja Eksoten turva-auttajat.

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?

Laitteiden toimittaja ja Eksoten turva-auttajat.

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?

Ohjataan asiakasta aina laitteiden turvalliseen käyttöön ja varmistetaan, että laitteet ovat ehjiä. Vialliset laitteet toimitetaan vaihtoon tai korjaukseen. Arvioidaan, mitä apuvälineitä asiakas tarvitsee turvalliseen liikkumiseen ja autetaan asiakasta niiden hankkimisessa sekä huollossa.

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?

Tehdään tarvittaessa vaaratilanneilmoitus itse.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Laitteiden toimittaja ja Eksoten turva-auttajat.

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsää-däntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?

Kirjaamiset tehdään yrityksen toimistossa, tietokone on suojattu salasanalla ja palomuurilla, ja potilastietoja ei luovuteta muille kuin niille tahoille, mihin asiakas on antanut kirjallisen suostumuksen. Kirjaamiset hoitaa aina kotitalousyrittäjä Marjo Toikkanen tai lähihoitaja Annina Korkealaakso. Palse portaaliin on kirjaamisoikeudet myös työntekijöillä.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyk-sestä ja täydennyskoulutuksesta?

Henkilöstön henkilötietojen ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan kertomalla heille tietosuojan periaatteista ja tärkeydestä. Henkilöstö allekirjoittaa aina vaitiolovelvollisuus sopimuksen ja kaikki yrityksen asiakirjat ovat toimiston lukitussa kaapissa.

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?

Tietosuojaseloste on nähtävillä yrityksen toimistolla Lentokentäntie 75, 53600 Lappeenranta tai yrityksen nettisivuilla www.kotipalvelutehokaksikko.fi

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Marjo Toikkanen, Raastuvankatu 4 C 31, 53100 Lappeenranta, 045 154 9057.

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehit-tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5)

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Paikka ja päiväys
Lappeenranta 10.11.2020

Allekirjoitus:
Annina Korkealaakso